ข้อมูลศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ลำดับที่ รายการศัพท์บัญญัติ จำนวนรายการ
๑. ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔,๓๕๓
๒. ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ๓,๓๓๐
๓. ศัพท์นิติศาสตร์ ๗,๔๒๗
๔. ศัพท์ประกันภัย ๑,๗๓๑
๕. ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์) ๘๖๘
๖. ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป ๑,๘๓๐
๗. ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ๑,๕๙๒
๘. ศัพท์ภูมิศาสตร์ ๕,๑๖๒
๙. ศัพท์ยานยนต์ ๑,๙๒๑
๑๐. ศัพท์วรรณกรรม ๑,๐๑๓
๑๑. ศัพท์วิทยาศาสตร์ ๕,๑๖๕
๑๒. ศัพท์ศิลปะ ๑,๕๓๖
๑๓. ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ๒,๒๔๐
๑๔. ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๑,๑๓๖
๑๕. ศัพท์สังคมวิทยา ๔๔๖