สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา


สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกลูก
๕๘๘,๕๕๓
กฎมิว
๔๖,๑๐๘
อีเมล
๔๕,๒๐๖
กงสุล
๔๒,๕๒๑
คงความดัน
๓๘,๗๕๓
กฎการพูด
๓๓,๔๕๒
กฎ
๓๑,๐๓๒
อก
๓๑,๐๐๕
คอมพิวเตอร์
๒๘,๒๓๖
บท
๒๖,๑๙๑
ขณะหนึ่ง
๒๓,๘๑๕
กรรมสนอง
๒๒,๓๑๑
อินเทอร์เน็ต
๒๐,๔๘๓
สกรรมกริยา
๑๙,๘๗๐
กฎการแปร
๑๙,๖๙๘
คณะ
๑๘,๗๑๒
ร.ค.ฟ.
๑๖,๗๙๗
กฎของเซย์
๑๖,๕๑๕
กฎข้อบังคับทางการค้า
๑๖,๒๕๔
กฎต้านการหยุดสานต่อ
๑๖,๑๕๗

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกลูก
๖๕
กฎมิว
อนุกรม
ออร์กาแวร์
อก
อบเชย
อนันต์
อนุภาค
องค์การ
ออนไลน์
อนุศิลป์
คงความดัน
องค์ประกอบ
องศาแรงคิน
องค์ประกอบเถ้า
อย่างสมัยอาร์เคอิก
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
สัญญาห้ามทำสัญญาในลักษณะเช่นเดียวกันซ้อน
อ่อน
อวกาศ

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
application
๔๔,๗๕๕
Internet
๒๕,๖๔๓
update
๒๒,๙๕๖
prefix
๒๑,๐๖๗
A & B cutting
๒๐,๓๗๗
pattern
๑๘,๕๔๘
format
๑๗,๙๔๐
computer
๑๖,๙๑๔
c & f (cost and freight)
๑๕,๑๘๖
scanner
๑๕,๐๕๖
foot
๑๔,๘๘๗
kinetics
๑๔,๗๙๖
video
๑๑,๙๘๓
dynamic
๑๑,๗๘๕
figure
๑๑,๗๕๔
particle
๑๑,๗๐๔
access
๑๑,๖๙๑
derivative
๑๑,๖๐๕
algorithm
๑๑,๕๙๔
S (short exposure)
๑๑,๕๔๙

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
century stand
๑๐
recycle
vision
innovation
recumbent fold
genetically modified organism (GMO)
truss
dynamic
machine
pattern
software
transfer
A & B cutting
recrimination
bilingual education
c & f (cost and freight)
automatic teller machine (ATM)
electronic commerce (e-commerce)
rule
brand

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา


สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ไม่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
แอปพลิเคชั่น
๓๒,๕๕๑
กกไข่, กกลูก
๒๓,๔๓๖
กรดไนทริก, กรดดินประสิว
๑๕,๔๔๘
สมการ
๑๓,๑๗๒
โทรศัพท์​
๗,๑๔๒
กรดซัลฟิวริก, กรดกำมะถัน
๗,๐๙๓
กรณีศึกษา, การศึกษาเฉพาะกรณี,
๖,๔๘๑
ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม
๖,๒๙๓
แอพพลิเคชั่น
๖,๒๓๒
เกม
๖,๑๘๗
ลิงก์
๖,๐๔๓
ดรรชนี, ดัชนี
๕,๗๖๑
แอป
๕,๗๐๕
์new normal
๕,๓๔๓
แอร์
๕,๑๔๗
อัปเดต
๕,๐๘๐
กรอบกลาง; กรอบลูกฟักกระจก
๕,๐๔๑
บาดทะยัก
๔,๘๒๕
แสตมป์
๔,๗๑๓
โทรทัศน์
๔,๖๗๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ไม่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ทรราช
พัฒนา
อัปเดต
ไปรษณียบัตร
แอปพลิเคชั่น
ผู้มีส่วนได้เสีย
การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
จาก
่jus commune
้hypokalemia
ทิเบต
พัดลม
ยูทูบ
ยูทูป
แกล้ง
้human anatomy
ซัลไฟต์
เรื่อยๆ
ยานอวกาศ
โน้มถ่วง

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
kinetic
๑๓,๐๐๒
differential
๑๑,๗๐๐
Rigid body
๘,๓๐๘
facebook
๗,๘๗๖
steady
๗,๔๐๖
sex education
๗,๒๗๘
Email
๕,๙๑๙
new normal
๕,๗๙๘
website
๔,๐๘๘
clinic
๓,๙๖๓
E-mail
๓,๗๐๙
Beer
๓,๕๐๗
Antiderivative
๓,๓๗๙
big data
๓,๒๕๘
Motorcycle
๓,๒๑๐
chat
๓,๑๐๕
notebook
๓,๐๑๕
Telephone
๒,๙๒๑
Direction angle
๒,๖๐๔
social media
๒,๕๑๙

สถิติการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ปรากฏใน
ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
Periodontitis
differential
Ac hoc
Contra
xerostomia
spleen
kinetic
Rigid body
corpus delicti
tip
fixed
century
lacunae
Lex loci
inter se
lex lata
ipso jure
jus / ius
mala fide
whitening